Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2015

Μην αλείφεις τη μηχανή του κακού... Ρένος Αποστολίδης

Fran Recacha

« ᾿Αλλὰζετε κυβερνήσεις συνεχῶς, γιατὶ διαλέγετε τὸ «μὴ χείρον», τὸ ἐκάστοτε «μὴ χείρον»... 
Κ' ἐγὼ λέω: εἶναι  κ α κ ό - μ α ύ ρ ι σ έ το, π ο λ έ μ η σ έ το !  
Μὴ δέχεσαι νὰ διακρίνῃς μὲς στὸ κακό- ἀ π α ί τ η σ ε τὸ κ α λ ό !  
᾿Αρνήσου τὸν ἑαυτό σου, αὐτοκτόνησε, ἀλλὰ  ἀ ρ ν ή σ ο υ  νὰ διαλέξῃς! 
᾿Αλλιὼς ἀλείφεις τὴ μηχανὴ τοῦ Κακού... Αὐτὸ εἶν' ἐπανάσταση πράγματι, ἢ ἀναγκασμὸς τῆς ζωῆς νὰ πάῃ στὸ σωστότερο!.. »

Ρένος Αποστολίδης


Άλλα του Ρένου...
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου