Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

Παρεδώσαμεν εις αυτούς τα παιδιά μας δούλους...

αγνώστου=πλούσιος και φτωχός

ΑΠΌ ΤΟΝ ΤΥΠΟΝ

Κατασχέσεις χωρίς προειδοποίηση και «πανωτόκια» για τους οφειλέτες του Δημοσίου. Από την πρώτη μέρα καθυστέρησης θα «τρέχει» τόκος που θα φτάνει ακόμα και το 18,5% για έναν χρόνο καθυστέρησης ή το 40% για όποιον δεν έχει εξοφλήσει τους φόρους του μέσα σε 24 μήνες. 
2o/12/13  protothema.gr

ΣΧΟΛΙΟΝ…

Καὶ εἰσί τινες λέγοντες·ἐδανεισάμεθα ἀργύριον εἰς φόρους τοῦ βασιλέως, ἀγροὶ ἡμῶν καὶ ἀμπελῶνες ἡμῶν καὶ οἰκίαι ἡμῶν·καὶ νῦν ὡς σὰρξ ἀδελφῶν ἡμῶν σὰρξ ἡμῶν, ὡς υἱοὶ αὐτῶν υἱοὶ ἡμῶν. καὶ ἰδοὺ ἡμεῖς καταδυναστεύομεν τοὺς υἱοὺς ἡμῶν καὶ τὰς θυγατέρας ἡμῶν εἰς δούλους, καί εἰσιν ἀπὸ θυγατέρων ἡμῶν καταδυναστευόμεναι, καὶ οὐκ ἔστι δύναμις χειρῶν ἡμῶν, καὶ ἀγροὶ ἡμῶν.

Νεεμίας Παλαι Διαθήκη, Ε΄ 4, 5.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ


Και μερικοί έλεγαν, δια να καταβάλωμεν τον βασιλικόν φόρον εδανείσθημεν χρήματα με υποθήκην των αγρών μας, των αμπελώνων μας, των σπιτιών μας.Και τώρα έχομεν όλοι συγγένειαν αίματος μεταξύ μας. Η σαρξ των αδελφών μας, οι οποίοι σήμερον μας καταδυναστεύουν, είναι σαρξ ιδική μας όπως επίσης τα παιδιά αυτών είναι και ιδικά μας παιδιά. Ιδού όμως ότι ημείς ένεκα των χρεών, που έχομεν συνάψει, παρεδώσαμεν εις αυτούς τα παιδιά μας δούλους και τας θυγατέρας μας ως δούλας. Δεν έχομεν δε την δύναμιν να τους απελευθερώσωμεν, διότι οι αγροί μας και τα αμπέλια μας ανήκουν στους πλουσίους δανειστάς μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου